Profesyonel Yaşamda Kişisel Gelişim - Zeynep Olçetin (Ernst & Young Eğitim Danışmanı)

Kişisel Gelişim Eğitimleri

Şirketlerin belirlemiş oldukları yetkinlikleri çalışanlarına kazandırmak ve bu yetkinliklerini iş performanslarına yansıtmalarını sağlamak amacıyla sağladıkları eğitim faaliyetleri konularına göre çeşitlilik göstermektedir. “Kişisel Gelişim Programları”, diğer bir deyişle “soft-skill” olarak adlandırılan bu eğitimler, ağırlıklı olarak temel yetkinlikleri konu almaktadır. Ürün/hizmet kalitesi, çalışanların firmaya bağlılığı ve müşterilerin memnuniyeti gibi kurumsal performans göstergelerinde verimliliğin artırılması, kişilerin kendilerini tanıyarak hedeflerini belirlemelerini sağlamak, ilgili konularda farkındalıklarını artırmak, becerilerini geliştirmek ve istenen davranışları sergiler hale gelmeleri hedeflenmektedir.

Teknik eğitimler çalışanın iş bilgisini ve becerisini geliştirirken, kişisel gelişim alanında alınan eğitimler, işlerin yapılması sırasında daha doğru kararlar alınmasını, problemlerin etkin bir şekilde çözülmesini sağlar; değişime ayak uydurulmasını kolaylaştırır, şirket içi iletişimi güçlendirir ve yaratıcılığı geliştirir.

Bu açılardan bakıldığında, çalışanların motivasyonunun sağlanması noktasında, kişisel gelişimin eğitimler aracılığıyla desteklenmesi büyük önem taşımaktadır.“Kişisel Gelişim” kavramı, Batı’da resmi eğitimin bazı noktalarda geliştirilmeye açık olan yönlerinin farkedilmesinin ardından, insanın yapısı ve gelişimi hakkındaki bilgilerin aktarılmaya başlanmasıyla ortaya çıkmıştır.

Kişiler iş hayatına atıldıklarında, kendilerinden beklenen performansı sergilemek ve ortaya çıkan sorunlarla mücadele ederek hedeflerine ulaşmak zorunda kalmaktadırlar. Bu durumlarda kişiler, resmi eğitimleri sırasında kendilerine aktarılan bilgileri uygulamaya geçirebilmek ve performanslarına yansıtabilmek için “insan”ı konu alan bu eğitimlerden faydalanmaya başlamışlardır. Kısa sürede, bu ihtiyacı karşılamak doğrultusunda, iş dünyası ve geniş halk kesimlerine yönelik eğitim programları hazırlanmış ve hacimleri gitgide artmıştır. Kişiler de, bu eğitimlerden edindikleri bilgi/beceri/tutumları uygulayarak başarılı sonuçlar elde edebilmeyi öğrenme sürecini yaşamaktadırlar.

Günümüzde, şirketler tarafından sıklıkla talep edilmekte olan “Kişisel Gelişim” programları başlıkları ve eğitimlerin hedefleri özet olarak şu noktalardan oluşmaktadır:

Uygulamalı Sunum Teknikleri

İş hayatının önemli bir parçasını oluşturan sunumlar sırasında temel hedef, dinlenebilirliği artırmak ve bu doğrultuda, akıcı ve amaca yönelik sunumlar yapabilmektir. Bu programda, da sunum teknikleri derinlemesine çalışılarak, uygulamalarla beceriler pekiştirilmektedir.İleri Sunum Teknikleri Sunum hazırlama ve yapma konusunda deneyimli kişilere yönelik yürütülen bu programda, kişilerin ilgi çekiciliklerini, ikna düzeylerini artırmaları ve farklı katılımcı profillerine hitap edebilmek için temsil sistemlerini aktif olarak kullanır hale gelmeleri hedeflenmektedir.

Duygusal Zeka

Gerek profesyonel hayatta, gerekse özel yaşamda başarı ve mutluluğun temelinde duyguları yönetmek, etkin iletişim kurmak, olumlu düşünce ve ruh halini koruyabilmek ve çatışmaları kazan-kazan durumu oluşturacak şekilde çözebilmek yatmaktadır. Bu doğrultuda, kişisel ve kişiler arası becerileri hakkında farkındalık kazandırmak ve kişinin duygu, düşünce ve davranışlarını yönetebilir hale gelmesi hedeflenmektedir.

Empatik İletişim

Şirketlerde çalışanların birbirlerini doğru olarak anlaması ve algılananları uygun bir tepkiyle iletmesi, uyum içerisinde çalışabilmeleri ve ortak hedeflere ulaşmaları noktasında büyük önem taşımaktadır. Söz konusu program, bu konuda gerekli becerileri kazandırmayı amaçlamaktadır.

Güvenli Davranış Modeli

Kişilerin hem profesyonel, hem özel hayatlarında davranışları konusunda bilinçlenmeleri ve uygulama yönünde beceriler kazanmaları hedeflenmektedir.

Etkin İletişim Teknikleri

Kişilerin hayatlarında kullandıkları iletişim yöntemlerini gözden geçirerek geliştirmeye açık yönlerini tespit etmeleri ve bu yönlerini geliştirmeleri hedeflenmektedir.

Telefonda İletişim Teknikleri

Telefonda iletişim aslında şirketin imajını yansıtan ilk aşama olması itibariyle önemle üzerinde durulması gereken bir konudur. Bu programda, telefon kullanım teknikleri gözden geçirilmekte ve çeşitli çözüm yolları geliştirilmektedir.

Yaratıcılık ve Kişisel Motivasyon

Kişilerin potansiyellerini ve yaratıcı çözümler üretme yolundaki engelleri farketmeleri hedeflenmektedir. Yeteneklerini deneme fırsatı bulan kişiler edindikleri bilgi/becerileri, kendilerini ve ekip arkadaşlarını motive edecek doğru yöntemlerle bütünleştirerek performanslarına yansıtır hale gelmektedirler.

Profesyonel Ofis Yönetimi

Şirket içerisinde yönetici asistanının rolü, ofis içi iletişim, ofis yönetimi ile ilgili ipuçları ve profesyonel giyim gibi konular işlenmektedir.

Stres Yönetimi

Günümüzde, iş hayatında çalışanlardan beklenenlerin sürekli artması ve kişilerin bu beklentileri karşılama çabası yoğun olarak stresi kaçınılmaz kılmaktadır. Stresin insan davranışları, insan bedeni ve şirket üzerindeki etkilerinin işlendiği bu programda, kişilerin stres yaratan faktörlerin farkına varmaları ve stresle başetme yöntemlerini uygular hale gelmeleri hedeflenmekedir.

Zaman Yönetimi

Her bireyin farklı algılayıp farklı yaşadığı kaynağı olan “zaman”ı daha etkin kullanabilmek ve etkili zaman yönetimine ilişkin sorunların üstesinden gelmek amacıyla yürütülen programda, çalışanlardan iş ve yaşam kalitelerini artırmaları yönünde gelişmeler sağlanmaktadır.

Kişiler Arası İlişkilerin Geliştirilmesi

Söz konusu programda, çalışanların ilişkilerini daha sağlıklı bir şekilde yürütebilmelerini ve çatışmaların yaşanmadan önlenebilmesi için farklı bakış açıları geliştirmelerini sağlamak hedeflenmektedir.

Profesyonel Yaşamda Kişisel İmaj

Şirket kültürünün oluşmasında ve sürekliliğin sağlanmasında müşterimiz tarafından bir bütün olarak algılanan ürün ve hizmet kalitesi, kurum içi ve dışı ilişkilerin yanı sıra, çalışanların kişisel imajları da çok önemli bir rol oynamaktadır. Bu programda, kişisel imaj ve kurum imajının tutarlı olması, kişisel imajda görüntü faktörü ve başarı için giyim konuları işlenmektedir.

Hizmet Kalitesi ve Müşteri Odaklılık

Kurumlarda ortak bir bilinç yaratmak ve bunu yaygınlaştırmak amacıyla tasarlanmış bu eğitimde, hizmet kalitesi kavramı ve hizmet kalitesinde yaşanan sorunlar, iç ve dış müşteri hizmeti, profesyonel davranışlarla kurum imajını müşteriye iletmek gibi konulara değinilerek çalışanların profesyonellik bilinciyle hizmet anlayışlarını ve iletişim yöntemlerini gözden geçirmelerini sağlamak hedeflenmektedir.

Müzakere Teknikleri

Kişilerin, karşılıklı anlaşmaya varabilmek için uygun müzakere becerilerini kullanmaları, müzakere gerektiren durumlar ile başedebilir ve müzakere tekniklerini etkin olarak kullanabilir hale gelmeleri hedeflenmektedir.Kişisel gelişim eğitimleri, şirket içinde tüm pozisyonlardan çalışanların katılımlarına açıktır.

Yukarıda her eğitim için ayrı ayrı belirtilen hedefler, aslında genel olarak kişilerin sahip oldukları sınırsız yeteneklerini bilinçli olarak kullanmaları ve geliştirmeleri olarak tek bir başlık altında toplanabilir. Kendini bu yönde geliştirmeye çalışan kişiler için önemli olan kalıcı bir davranış değişikliği yaşamaktır.

Bu nedenle, kişisel gelişim eğitimleri boyunca öğrenilenleri, bu amaca yönelik bir başlangıç adımı olarak kabul etmek ve bundan sonraki yaşama kendinden daha fazla emin olan bir kişi olarak devam etmek, eğitimlerin hedeflerine ulaşması noktasında çok büyük önem taşımaktadır.
Kişilerin profesyonel hayattan neler beklediklerini belirleyip bunlara ulaşmak notasında güçlü yönlerini bulmaları ve geliştirmeleri, “Kişisel Gelişim” eğitimleri ile başlayacak ve kişiler aldıkları eğitimi davranışlarına olumlu yönde yansıttıklarında iş performanslarını da artırarak devam edecektir.

Hiç yorum yok: